GIỚI THIỆU AZ THUỐC

AZ Thuốc là một bách khoa toàn thư về thuốc. Do đó, các liên kết đến Ngân hàng Thuốc được duy trì cho gần như tất cả các loại thuốc được liệt kê trong Wikipedia.

AZ Thuốc là cơ sở dữ liệu trực tuyến toàn diện, có thể truy cập miễn phí, chứa thông tin về tất cả các loại thuốc nhằm mục đích hỗ trợ đọc giả tra cứu thông tin hữu ích về thuốc cũng như các hoạt chất của thuốc 

Việc sử dụng và phân phối lại toàn bộ hoặc một phần dữ liệu cho mục đích thương mại (bao gồm cả việc sử dụng nội bộ) cần phải có giấy phép. Chúng tôi yêu cầu những người dùng tải xuống các phần quan trọng của cơ sở dữ liệu trích dẫn bài báo của AZ Thuốc trong bất kỳ ấn phẩm kết quả nào.

Để có phản hồi, đề xuất hoặc báo cáo lỗi, vui lòng liên hệ với chúng tôi .

Lưu ý: Nội dung của AZ Thuốc chỉ dành cho mục đích tham khảo và nghiên cứu khoa học. Nó không nhằm thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp.